پاسخ به شبهات دینی

اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ  به شبهات اسلامی: مراکز علمی همکار
بیش از 35 مرکز علمی با ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی در پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی از جمله شبهات دکتر سها همکاری دارند