ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی

اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی
اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ  به شبهات اسلامی: مراکز علمی همکار
بیش از 35 مرکز علمی با ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی در پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی از جمله شبهات دکتر سها همکاری دارند
برگزاری کارگاه پایان‌نامه‌نویسی پیرامون پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
برگزاری کارگاه پایان‌نامه‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
اکبر محمودی: برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی
برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی درباره پاسخ به شبهات اسلامی
اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شیهات و سؤالات اسلامی
سایت تذکره، پایگاه اینترنتی وابسته به ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی