انتشار کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در پاسخ به کتاب نقد قرآن سها

کتاب "کشف نیرنگ و رد بهتان" در پاسخ به کتاب نقد قرآن سها

کتاب «کشف نیرنگ و رد بهتان" توسط گروه عبادالرحمن از برادران اهل سنت، منتشر شده است.

این کتاب، در رد کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها» به نگارش در آمده و دربردارنده نقد و بررسی 23 فصل از این کتاب است که هر فصل آن به ترتیب بررسی و بدان پاسخ داده شده است.

 

ناشر/محل نشر: