کیهان شناسی قرآنی و شبهات معاصر

کیهان شناسی قرآنی و شبهات معاصر
نویسنده: 
استاد راهنما: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

در آیات کیهان شناسی قرآن، به برخی از موضوعات طبیعی مانند: چگونگی آغاز آفرینش جهان، خلقت آسمان‌ها و زمین در شش روز، آسمان‌های هفتگانه، ستون‌های نا‌‌مرئی آسمان، ماده اولیه آسمان، برج‌های آسمان، گسترش و آماده سازی زمین برای سکونت انسان، آفرینش ستارگان و کارکرد های آن‌ها در نظام آفرینش، نور ماه و خورشید، و پدیده‌های شب و روز اشاره شده است. در کتابی موسوم به "نقد قرآن" شبهاتی پیرامون آیات کیهان شناسی قرآن مطرح شده و نکته‌ی محوری این شبهات ادعای مغایرت آیات کیهان شناسی قرآن با نظریات علوم جدید است. هدف محوری این پژوهش، پاسخ مستند و مستدل به این ادعا و اثبات عدم مغایرت آیات کیهان شناسی قرآن با نظریات علوم جدید است. ابتدا موضوعات اصلی کیهان شناسی قرآنی تدوین و تبیین و سپس به بررسی و تحلیل شبهات وارده پیرامون هر موضوع پرداخته شده است. شبهات ناقد که گاه برخاسته از سوء فهم وی از مفاهیم مطرح شده در قرآن است و گاه ناشی از درک نادرست یا ناقص وی از نظریات علوم جدید و استنتاج نادرست از آن هاست، فاقد پشتوانه علمی و اغلب خارج از موازین و منطق نقد علمی است و در هر مورد، بی پایگی آن ها با استناد به آراء تفسیری و آخرین نظریات علمی اثبات شده است.

وضعیت: 
تاریخ دفاع: