زهد پیامبراکرم (ص) با تأکید بر نقد شبهات تأمین جنسی (بررسی فصل هفتم کتاب نقد قرآن دکتر سها)

زهد پیامبراکرم (ص) با تأکید بر نقد شبهات تأمین جنسی (بررسی فصل هفتم کتاب نقد قرآن دکتر سها)
نویسنده: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

رابطه صحیح با دنیا و امور دنیوی، در فرهنگ اسلامی تحت عنوان زهد، قابل توصیف است. مساله اصلی این تحقیق آنست که حقیقت زهد پیامبر اکرم(ص) از منظر قرآن کریم را بدست آورد و جایگاه زهد در ابعاد مختلف زندگی ایشان را بررسی کند. با توجه به طرح برخی شبهات در تأمین جنسی پیامبر (ص) از قرآن، تفسیر صحیح آیات ناظر به تأمین جنسی بیان شده و ادله و مبانی زهد پیامبر اکرم(ص) در تأمین جنسی ارائه گردد. برای بررسی این موضوع از روش‌های نقلی و تاریخی، همراه با تحلیل عقلی استفاده شده است. با مراجعه به منابع تفسیری و روائی، به تحلیل آیات مربوط به زهد پیامبر(ص) در سه بعد مادی، اجتماعی و تامین جنسی پرداخته و با استناد به شواهد تاریخی و حدیثی، مبانی زهد ایشان استخراج می‌گردد. در بررسی شبهات نیز با پیگیری پیشینه شبهات و استخراج مبانی و پیش فرض‌های آن، با بهره‌گیری از منابع تفسیری، تاریخی و همچنین تحلیل مستندات روائی، ناسازگاری آن با زهد پیامبر(ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این تحقیق، قرآن کریم، رابطه پیامبر اکرم(ص) با دنیا در ابعاد سه گانه مادی، اجتماعی و تأمین جنسی را مبتنی بر زهد تبیین کرده است که ضمن بهره‌برداری مشروع از نعمت‌های دنیوی، هرگز دل به دنیا نبسته و همواره امور دنیوی را زمینه کسب سعادت اخروی قرارداده‌اند. شواهد روایی و تاریخی نیز این مساله را تایید کرده و مصادیق فراوانی برای آن قابل ذکر است. شبهات مطرح در سه محور تعدد ازدواج بر اثر هوی‌پرستی از جمله شبهه ازدواج با زینب و طمع در همسر دیگری، شبهه عدم رعایت عدالت بین همسران به جهت میل بیشتر به برخی از ایشان و همچنین شبهه یادکرد همسران در قرآن به جهت علاقه‌مندی به زنان، علاوه بر اینکه هیچ گونه مستند تاریخی و روائی صحیحی ندارد، مبتنی بر تفسیر به رای نادرست است و با شواهد تاریخی و سیره زهد حضرت ناساگاز است. نتیجه آنکه ساحت نبی مکرم اسلام(ص) از هر گونه ناپاکی و هوس‌رانی نسبت به دنیا و امور دنیوی مبراست و زندگی ایشان در همه ابعاد بالاخص در تأمین جنسی مبتنی بر زهد و عدم دلبستگی به دنیا و الگوی برای سایر انسانهاست.

 

وضعیت: 
تاریخ دفاع: