روش های هدایت قرآن با تاکید بر نقد قرآن

روش های هدایت قرآن با تاکید بر نقد قرآن
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد

وضعیت: 
تاریخ دفاع: