تحلیل انتقادی نظریه اسطوره انگاری داستان‌های قرآن

تحلیل انتقادی نظریه اسطوره انگاری داستان‌های قرآن
نویسنده: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از پاییز سال1394 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: 
موضوعات :