مقام و منزلت انسان در قرآن با تأکید بر نقد شبهات جدید (بررسی فصل نهم کتاب نقد قرآن)

مقام و منزلت انسان در قرآن با تأکید بر نقد شبهات جدید (بررسی فصل نهم کتاب نقد قرآن)
نویسنده: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از سال1394 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: