آثار تربیتی تعهدات اخروی با رویکرد پاسخ به کتاب نقد قرآن دکتر سها

آثار تربیتی تعهدات اخروی با رویکرد پاسخ به کتاب نقد قرآن دکتر سها
نویسنده: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: