جایگاه معاد در قرآن با تأکید بر نقد شبهات معاد در کتاب نقد قرآن

جایگاه معاد در قرآن با تأکید بر نقد شبهات معاد در کتاب نقد قرآن
نویسنده: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

قیامت از جمله مسائل اساسی است که حدود ثلثی از آیات قرآن را شامل می شود و بعد از مسئله توحید از مهمترین اصول اعتقادی محسوب می گردد و در همه ادیان الهی به طور ویژه به آن پرداخته شده است ولی همواره این مسئله از سوی مخالفان و منکران مورد مناقشه و تردید قرار گرفته است از سوی دیگر دشمنان قرآن به منظور تضعیف اعتقادات مسلمانان ومخالفت با دین اسلام ، همواره در صدد القاء ایرادات وشبهات گوناگون نسبت به ساحت مقدس قرآن بوده اند . یکی از کتابهایی که در سالهای اخیر در جهت هدف مذکور نوشته شده ، کتاب نقد قرآن است . در این کتاب شبهاتی پیرامون مسأله قیامت وعدالت الهی وعدم تناسب جرم ومجازات آن وخلود در جهنم وپاداش بهشتیان وعذاب جهنمیان وعدم آمرزش شرک ومسائلی دیگر مطرح شده است .پژوهش حاضر تلاش نموده است با استناد به آیات قرآن مجید وروایات اهل البیت (ع) به تبیین وتحلیل مباحث مربوط به معاد پرداخته و پاسخی مستند و مستدل به شبهات مطروحه ارائه نماید .در این راستا ابتدا به مسأله اهمیت اعتقاد به معاد در زندگی انسان پرداخته شده و سپس به طرح شبهات کتاب نقد قرآن و پاسخ به آنها پرداخته شده است ودر پایان آثار تربیتی اعتقاد به معاد در بعد فردی واجتماعی بیان شده است.

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: