نظریه اخلاق فراطبقاتی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات

نظریه اخلاق فراطبقاتی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از بهمن ماه سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: