عدالت در نظام حقوقی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات (موانع عدالت در قرآن بر اساس کتاب نقد قرآن دکتر سها)

عدالت در نظام حقوقی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات (موانع عدالت در قرآن بر اساس کتاب نقد قرآن دکتر سها)
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از دی ماه سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: 
موضوعات :