نقد شبهات پیرامون قتل غیر مسلمانان در قرآن با محوریت کتاب نقد قرآن دکتر سها

نقد شبهات پیرامون قتل غیر مسلمانان در قرآن با محوریت کتاب نقد قرآن دکتر سها
نویسنده: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از بهار سال 1396 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: 
موضوعات :