نقد شبهات اقتصادی با تأکید بر شبهات نقد قرآن سها

نقد شبهات اقتصادی با تأکید بر شبهات نقد قرآن سها
نویسنده: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از شهریور ماه سال 1396 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: