بررسی شبهات مرتبط با تأمین مالی حضرت محمد(ص) در قرآن با تأکید بر کتابهای دکتر سها

بررسی شبهات مرتبط با تأمین مالی حضرت محمد(ص) در قرآن با تأکید بر کتابهای دکتر سها
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از آذر ماه سال 1396 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: