پاسخ به شبهات نسخ در قرآن ( با تاکید بر شبهات کتاب مجعول نقد قران)

پاسخ به شبهات نسخ در قرآن ( با تاکید بر شبهات کتاب مجعول نقد قران)
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

نسخ یکی از دانش‌های قران است که از دیر باز مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان بوده است. در این بین برخی با طرح و قبول برخی مسائل نا معتبر و احیانا کذب، زمینه را برای اتهام زنی به قرآن فراهم نموده اند. متاسفانه برخی از این شبهات بوی تحریف قرآن و تناقض در آن را می‌دهند. در این بین شخصی با نام مستعار دکتر سها با جمع آوری موارد مطرح شده در طول تاریخ تفسیر قرآن و بزرگ نمایی آن‌ها سعی بر اتهام زنی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و مطرح کردن ادعای زمینی بودن قرآن نموده است. طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون پاسخ جامعی به اظهارات مطرح شده از سوی وی داده نشده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی شبهات مطرح شده در فصل سوم کتاب نقدی بر قرآن سعی شده است تا پاسخ کاملی به آن‌ها داده شود، لذا ضمن بیان مبانی نظری نسخ به شبهات مطرح شده در اصل موضوع نسخ پاسخ داده ایم و ثابت شد که نسخ حکم و تلاوت و نیز نسخ تلاوت بدون حکم هیچ مستند ی بر آن وجود ندارد از این رو محققان آن را مردود می دانند و ادعای تعارض داشتن نسخ حکم بدون تلاوت با‌آیات قرآن، نیز ادعایی است از سر غرض ورزی، زبرا دو حکم ناسخ و منسوخ هر کدام متعلق به زمان خود می باشد. افزون بر اینکه موارد نسخ مصطلح در قرآن بسیار معدود و انگشت شمار می باشد حتی به باور جمعی از محققان هبچ موردی از آن در قرآن وجود ندارد. همچنین پاسخ مبسوطی به شبهات نسخ آزادی عقیده، نسخ آیات ابلاغ، نسخ آیه نجوا، نسخ لزوم عدالت کامل بین همسران، نسخ تحریم رابطه ی جنسی در شبهای رمضان، قبول احکام قبل از اسلام و نسخ بعدی آنها، نسخ اول سوره به آخر سوره و نسخ وجوب ادای حق تقوی داده شده است و ثابت شد که در همه موارد ادعایی، اصولا نسخ به معنای مصطلح وجود ندارد.

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: