کرامت زن در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن

کرامت زن
نویسنده: 
استاد راهنما: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

نویسنده در این پایان‌نامه به بحث ارزش و کرامت زن و نوع نگاه قرآن کریم به زن در برابر مردان پرداخته و یکی از مهم‌ترین مباحث آن، بحث کتک زدن زن توسط مردان است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.   

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: