تحلیل محتوای کیفی کتاب نقد قرآن دکتر سها با تاکید بر مبانی فکری مولف

قرآن کریم
نویسنده: 

جکیده:

كتاب «نقد قرآن» نوشتة دكتر سهاست كه در سالهاي اخير در فضـاي مجـازي منتشر شده است. نه نويسنده كتاب شناخته شده و نه معلوم است كه يك شخص است يا يك لجنه، مسلمان است يا غيرمسلمان. به هر روي به زعم نگارنده يـا نگارنـدگان آن، شبهاتي به قرآن وارد است. اين مسـأله ضـرورت توجـه بـه نقـد ايـن كتـاب را روشـن ميسازد. در اين ميان بيش از پاسخِ موردي به شـبهات، شناسـايي و نقـد مبـاني فكـري نگارنده يا نگارندگان اين كتاب كه بنيانهـاي شـبهات را شـكل مـي دهنـد، ضـروري مينمايد. در اين پژوهش به روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد عرفي، تمها يا همان مضامين نهفته و ناپيداي دال بر مبـاني فكـري شـكل دهنـده شـبهات آشـكار مـي شـود. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد 7 مقولة بهره گيري از منابع غير معتبر، تحميل ديدگاههاي شخصي، طرح اعتقادات كفرآميز، نفي اصول اعتقادي، علـم زدگـي و سـاينتيزم، عـدم ارائه مستندات علمي و متقن و عـدم آشـنايي بـا قواعـد علـوم قـرآن و تفسـير، حاصـل تركيب مفاهيمي 14گانه است. اين مفاهيم از نشانه هـا منـتج شـدند. از پيونـد نشـانه هـا، مفاهيم و مقولات، تمهاي اصلي يعني تفسير به رأي، ارتداد نويسنده، عقلانيت صوري دنياي مدرن و فقدان استانداردهاي علمي تفسير به دست ميآيد. با استناد به مقولات و تمهاي به دست آمده ميتوان به صورت مشترك به بسياري از شبهات پاسخ داد.

کلید واژه : نقد قرآن، سها، تحليل محتوا، مباني، شبهه.

 

موضوعات: